SYARIKAT KORPORAT ICT DAN PERLAKSANAAN TANGGUGJAWAB SOSIAL KORPORAT: KLASIFIKASI, RASIONALITI DAN PENERAPAN PRINSIP ISLAM

OEMAR HAMDAN, ABD MANAF ISMAIL

Abstract


Perlaksanaan tanggungjawab sosial korporat merupakan isu global yang berkai-tan rapat dengan syarikat perniagaan termasuklah syarikat korporat ICT. Secara prinsipnya, perlaksaan tanggungjawab sosial korporat merupakan interprestasi kepada kebertanggungjawaban syarikat terhadap pihak berkepentingan dalam industri yang mana memberikan sumbangan besar kepada kejayaan dan surviv-al perniagaan pada masa lepas, kini dan masa hadapan. Jadi, kertas kerja ini membincangkan teori dan berkaitan tanggungjawab sosial korporat sebagai teras kefahaman. Kemudian, klasifikasi dan rasionaliti perlaksanaan tanggung-jawab sosial korporat dibincangkan bagi memperkukuhkan kefahaman mengenai tanggungjawab sosial korporat dalam konteks syarikat korporat ICT. Prinsip Islam pula diutarakan bagi menyokong perlaksanaan tanggungjawab sosial korporat lantaran kegagalan sistem ekonomi barat sedia ada dalam me-nangani isu ini. Akhir sekali, cadangan-cadangan dikemukakan sebagai mekanisme bagi mempertingkatkan perlaksaan tanggungjawab sosial korporat di kalangan syarikat ICT.

Full Text:

PDF

References


Ackermen & Bauer (1976). Corporate social responsiveness: The modern dilemma. New York: Boston Publishing. Ackoff (1970). The concept of corporate planning. New Jersey: John Wiley & Son.

Arthur Meidan (1992). Panduan dasar perniagaan. Terj. Ramli Khamis. Kuala Lum-pur: Dewan bahasa & Puskaka. Bushholz, R.A., Evan, W.D., & Wagley, R.A. (1994). Management response to public issues: Concept and cases in strategic formulation. New Jersey: Prentice Hall.

Cavanagh, G., McGovern & Arthur, P. (1988). Ethical dilemmas in the modern corporation. New Jersey: Prentice Hall.

David Farnham (1990). The corporate environment. England: Institute of Personel Management.

Davis, K. & Frederick, W.C. (1994). Business and society: Management, public policy, ethics. New Zealand: Prentice Hall.

David Hackston & Markus J. Milne (1996). Social responsibility and accounta-bility. New Jersey: Prentice Hall. Dr. Yusof Qardhawi (1997).

Terj. Zainal Abidin. Norma dan etika ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press.

Ferrell & Fraedrich (1994). Business ethics: ethical dimension making and cases. Boston: Houghton Mifflin Comp.

Frederick, W.C., Davis, K, & Post, J.E. (1988). Business & society: Corporate strat-egy, public policy, ethics.Singapore: McGraw-Hill Book Company.

Hamzaid & Mansor (1990). Teori ekonomi perdagangan antarabangsa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Hitt, M.A., Ireland, R.D., & Hoskisson, R.E. (1999). Strategic management: Com-petativeness and globalization. New Jersey: South-western College Publishing.

Laudon & Laudon (2008). Manage-ment information system. New Jersey: Pren-tice Hall.

Lindbloom, C.E. (1977). Politics and market. New York: Basic Book.

Luthan, F., Hodgetts, R.M & Thomp-son, K.R. (1980). Social issues in busi-ness. New York: MacMillan Publishing. MaFarland (1982).

Management and society: An institutional framework. New Jersey: Prentice Hall.

Melvin Anshen (1974). Managing the social responsiability corporation. New York: MacMillan Publishing.

Mohamad Nasri, Sofiah Mohd. An7air & Sheikh Mohd. Ghazali (1999). Perspektif perniagaan da-lam Islam. Bangi:Pusat pengajian Jarak Jauh UKM.

Philiph Cochran & Steven Wartick (1999). Corporate governance internation-al. Vol. 2 (2), pg 134. Post, J.E., Lawrance, A.T., & Weber, James (1998). Business & Society. New Jersey: McGraw Hill.

Schreuder (1978). The social responsi-ablity of business. Boston: Martnus Najhoff Social Science.

Steiner, G. & Steiner, J.F. (1980). Busi-ness, government and society: A manageri-al perspectives. New York: Random House Business Division.

Straub, J.T. & Attner, R.K. (1994). Intro-duction to business. California: Wadworth Publishing Company.

Syeikh Ghazali Abod (1999). Toward an Islamic corporate governance. Nasional seminar corporate governance from Islamic perspectives.

Instutite kefahama Islam Ma-laysia, Kuala Lumpur, 5-6 Oktober 1999.

Szwajkowski, E.W. (1986). The mith and realities of research on organizational miscouduct: research in corporate social performance and policy. Greenwich: JAI Press.

Tricker, R.I. (1994). International cor-porate governance: Teks, reading and cas-es. Singapore: Prentice Hall. Veresquez (2008). Business ethics. Singapore: Pren-tice Hall.

Walton, C.C. (1967). Corporate social responsiabilities. California: WadWorth Pub-lishing Company.

Wan Liz Ozman (1996). Pengurusan Islam abad ke-21: Revolusi pengurusan untuk keunggulan sektor awam dan korporat. Kuala Lumpur: utusan publication & Distributions Sdn, Bhd.

Alamat URL: hftp:/www.siliconvalley.com/m1d/siliconvalley/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.