Abstract

Isu keselamatan siber merupakan isu utama masa kini yang mendapat per-hatian dari pelbagai pihak termasuklah pengguna individu, masyarakat, pihak Kera-jaan, organisasi perniagaan, dan sebagainya. Isu ini seakan tidak ada penyelesaian lantaran ancaman berterusan seperti serangan pengodam terhadap komputer masih berlaku, malah di sesetengah negara is agak membimbangkan. Untuk itu, kertas kerja ini membincangkan sorotan kajian berkaitan isu-isu kesela-matan siber termasuklah di Malaysia. Secara khususnya, kod profesional ICT akan dibincangkan untuk melihat sejauhmanakah ianya berkesan dalam mem-bendung permasalahan ini. Kertas kerja ini juga mengupas pendekatan berasas-kan ICT yakni sejauhmanakah pendekatan ini berupaya menangani permasa-lahan berkenaan. Akhir sekali, cadangan untuk mempertingkatkan kesedaran terhadap bahaya ancaman ini adalah penting agar para pengguna peka terhadap sebarang amaran mengenai ancaman siber.