Abstract

Syirkah merupakan suatu perjanjian antara dua orang / lebih yang menghendakitetapnya kerjasama dalam suatu usaha atau perdagangan.Secara garis besarperkongsian terbagi menjadi dua yaitu amlak (perkongsian ikhtiar dan ijbar) dan uqudyang terbagi menjadi beberapa macam menurut ulama seperti yang telah dijelaskansebelumnya.Ulama fiqih sepakat bahwa perkongsian ‘Inan dibolehkan sedangkanbentuk-bentuk lainnya masih diperselisihkan.Ulama syafi’iyah, zahiriyah, dan imamiyahmenganggap semua bentuk perkongsian selain I’nan dan mudharabah adalahbatal.Ulama hanabilah membolehkan semua bentuk perkongsian sebagaimana yangdisebutkan ulama hanafiyah diatas, kecuali perkongsian wujuh danmufawidhah.Ulamal hanafiyah dan zaidiyah membolehkan semua bentuk perkongsianyang enam apabila sesuai dengan syarat-syaratnya.