ANALISIS IMPLEMENTASI SYIRKAH PADA KOPERASI

Sri Dewi Anggadini

Abstract


Syirkah merupakan suatu perjanjian antara dua orang / lebih yang menghendaki
tetapnya kerjasama dalam suatu usaha atau perdagangan.Secara garis besar
perkongsian terbagi menjadi dua yaitu amlak (perkongsian ikhtiar dan ijbar) dan uqud
yang terbagi menjadi beberapa macam menurut ulama seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya.Ulama fiqih sepakat bahwa perkongsian ‘Inan dibolehkan sedangkan
bentuk-bentuk lainnya masih diperselisihkan.Ulama syafi’iyah, zahiriyah, dan imamiyah
menganggap semua bentuk perkongsian selain I’nan dan mudharabah adalah
batal.Ulama hanabilah membolehkan semua bentuk perkongsian sebagaimana yang
disebutkan ulama hanafiyah diatas, kecuali perkongsian wujuh dan
mufawidhah.Ulamal hanafiyah dan zaidiyah membolehkan semua bentuk perkongsian
yang enam apabila sesuai dengan syarat-syaratnya.

Full Text:

PDF

References


Buku

- Al Jawi, Shiddiq. KerjasamaBisnis (Syirkah) Dalam Islam. Majalah Al Waie 57

- AnNabhani, Taqiyuddin. 1996. MembangunSistemEkonomiAlternatif. Surabaya:

RisalahGusti.

- Abu BakrJabr Al Jazairi, Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim, PenerbitBuku

Islam Kaffah, EdisiRevisi, 2005

- DwiSuwiknyo. 2010. PengantarAkuntansiSyariah. PustakaPelajar. Yogyakarta

hal, 103

Internet

- http://lib.unnes.ac.id/8139/

- http://pertaniansehat.com/read/2012/05/16/langkah-membangun-syirkahkoperasi-syariah-inpoktan-klaster-mandiri.html

-

http://firdaus509.wordpress.com/2012/02/07/implementasi-akad-musyarakahpada-koperasi/

-

http://blog.re.or.id/koperasi-sirkah-ta-awuniyah-dalam-pandangan-islam.htm

- http://www.gudangmateri.com/2011/04/koperasi-dalam-syariah-islam.html

- http://alislamu.com/muamalah/11-jual-beli/268-bab-syirkah.html

- http://kafeilmu.com/2011/04/memahami-syirkah-kerjasama-dalambisnis.html#ixzz1qVpGyAXp


Refbacks

  • There are currently no refbacks.