Kasmana, K. “JAMAAH TABLIGH DAN HOMOLOGI”. VISUALITA Jurnal Online Desain Komunikasi Visual, Vol. 2, no. 2, Aug. 2010, doi:10.33375/vslt.v2i2.1115.