Albar, D. (2010) “WACANA IKLAN KARTU KREDIT VERSI LUCKY REWARD”, VISUALITA Jurnal Online Desain Komunikasi Visual, 2(1). doi: 10.33375/vslt.v2i1.1092.