[1]
Nahria, N. and Laili, I. 2018. STUDI ETNOMETODOLOGI PELANGGARAN KOMUNIKASI (COMMUNICATION BREACHING) DI PASAR TRADISIONAL YOUTEFAKOTA JAYAPURA. Jurnal Common. 2, 2 (Dec. 2018). DOI:https://doi.org/10.34010/common.v2i2.1188.